������� � ��������� �������� �������

������� ������� �������������� � 580 ���� �� ����� ��� �� ������� ����� � ������� ����� ���� (�������� ����). ������� ������� ��������� � ������� ��� � ������� ��������� ������� ����������� � ������. � ������ ������� ������� ����������� ������� �������� ������ ����� ������ � ��������. ����� ��������� ��� ������� ������ ���������� ����������� � ������, � ������. ������� � ������ � �� ����� ���� ������, ������ ��� ������ ���������� ������� ��� ������. ��� ������ ������� �������� ������� �������� ������ �����. �� ����� �� ������� ������. ��� � �������� ������� ������ ����������, ������������ ��������, ������ �����, ��������. .

������� ������� � 287 ���� �� ����� ��� � ��������� ������ ��������, ��� � ������ ����� ��� ���� �����. ����� ��� ��� �����, ���������� �������� ��������� ������ . ������ ������� � �����������, ��� ��������� ������ �������� ������� ������ ��������� ������ � ����������, � ����� �������� ����� ������� � ���� ����������. ����� ����� � ����������� ������� ����� �������� � �������� � ����������� ��������� ������ ����. �������� ������ �������� �������� ��������� ������������ ���������� ���������� (���������), ������, ������������ � ��������.

� ����� ������� ����� ������ �� ��������. ������ ����������� "�����" ����� (V ��� ����� ���) �� ��� �������, ��� � ����� ������� � ���� ������. ��������� �������������� ������ ����������� �� ��������� �������� �������� XII ����: "������, ��� ��������, ��������� ��� ������ "��������", ������ ������� �������, �� ������ ������������� ����, �� ��������������� ������, ����� �� ����". ���� �������� I ��������� � ������ ������ � ������, ������ ��� ��� ���� ��� - . � ����� ������������ ������ �������� � ������, ������� ������� � ����������� - ������� ������ - �������������� ����� � ������� ��� �� �������� ���� ��������������� ����, ������������ ��� ����� ��������� "������". �� ��� ������� ����� 325 ���� �� ����� ���.

���� ������ ������� 21 ����� 1596 ���� � ��������� ������� ��-�� � ������. ��� �������� ����������� � ���������� ��������� ����������. ������� ���� ������ � ������. � 1612 ���� ������ �������� �����. �� ������ � ��� ������ � ��������� ���. ���� ��� ����������� ���, ����� �� �������� �����. �� �������� ����� � ������� ������� � �������� ��� ����� � �������� ���� � ����������. ����������� ��� ������������ ����� ������ "������� � ����������". ������ 1613 ���� ���� ���������� � �����, ��� ������������ � ������ �������������� ������� ���������, ������� ������ �������������� ����������� � ����� ����� � ����������� ��������. ����� �������� ��� ���������� ����� � ����� ����� ��������� �������.

���� ������� ������� � �������� 19 ���� 1623 ����. ��� ����� �������� ���������� ����������� �������������. ��� �������� ������ �����, �� � ������� ������� ����������� �������� ��������������� ����������� ��������. � 1631 ����, ����� ���������� ������� ���� ������ ���, ��� ���� ����������� �� ����� ������ � �����, ������ �� ���������� ������ ���� ��������� � ������ ������������ ����� ������ ���������� �������� � ����� ��-�����. ���� ����� ���������� �������, ����� ������� ���������� ������� ���������� ����������� ����. �� ��� ����� ��������� ����������� � ����� �������� � ���� � ���� �����������.

������� ��������� ������� ������� � �������� 1 ���� 1646 ����. ���� �������� ��� ��������� �����. �� ����, ����� �������� �� ����������� � ���� ���. ���� ��������, �������� �� ����������� ����, ������ ��� � ����� �������, ����������� � �� ����� ������ � ��������. ������� ������ ����� ���������� � ��������� ����������. ���������� ������� �������� �� ����������� ����������. ����� ������ �� �������������, �� ������� � ������, � ����������� �� ��������� � ����������.. � �������� ������������ ��� ������� ������� ������ �������� ����������� � ���������.

 
���������� ��� �������� ���������.
����������� ��������� Parmenides University.; java ������������ �� �������������

������ ������ ������